Tác động của lỗi chính tả, ngữ pháp, html tới xếp hạng tìm kiếm

Tóm tắt:
Đại diện Google trả lời câu hỏi về tác động của các lỗi HTML, chính tả, ngữ pháp tới xếp hạng tìm kiếm.

Liệu chúng có ảnh hưởng đáng kể đến SEO.

John Mueller của Google đã trả lời câu hỏi về tác động của các lỗi HTML, lỗi chính tả và ngữ pháp tới xếp hạng tìm kiếm.

Mueller đưa ra 2 câu trả lời vì lỗi HTML xuất phát từ vấn đề kỹ thuật trong khi lỗi chính tả, ngữ pháp ảnh hưởng đến chất lượng, trải nghiệm người dùng.

Question:
Do Google’s search algos check the broken HTML or spelling mistakes or grammatical mistakes, taking into account the search ranking?

Translate:
Các Thuật toán của Google có tính đến những lỗi về HTML, ngữ pháp, chính tả trong thứ hạng tìm kiếm hay không?

Ảnh hưởng của lỗi HTML đến xếp hạng tìm kiếm

Trước tiên là lỗi code HTML, Google không quan tâm đến việc HTML có bị hỏng hay không. Hầu hết các Website trên internet đều có lỗi về HTML và Google cũng phải sống chung với điều đó.

Screenshot English Google SEO office-hours from June 11, 2021 (1)

Most of the web does not have valid HTML and we have to live with it.
The main exception that I know of with regard to broken HTML is if it’s really broken in a very bad way in the sense that if we can’t recognize that a page is mobile friendly.
Or if we can’t recognize that this is a title or a heading then obviously we can’t do a lot of things with the HTML.
That’s …kind of the one case there and usually those kinds of broken pages are very broken in the browser too.
So if you look at the page and they don’t even load properly then probably you need to fix that.
However if you look at the page and it looks normal in the browser, then even if there’s broken HTML probably that’s okay.”

John Mueller

Translate:
Hầu hết các trang web đều có lỗi HTML và chúng ta phải sống với nó.

Lỗi nghiêm trọng về HTML mà tôi biết là nếu nó thực sự bị hỏng theo một cách rất tệ theo nghĩa là nếu Google không thể nhận ra đó là một trang thân thiện với thiết bị di động.

Hoặc nếu chúng tôi không thể nhận ra rằng đây là Title hay Heading thì rõ ràng Google không thể hiểu được nhiều điều từ HTML.

Đó là… một trường hợp và thường thì những loại trang bị hỏng đó cũng rất dễ bị hỏng trong trình duyệt.

Vì vậy, nếu bạn xem trang và chúng thậm chí không hiển thị đúng cách thì có lẽ bạn cần phải khắc phục điều đó.

Tuy nhiên, nếu bạn xem trang và nó trông bình thường trong trình duyệt thì ngay cả khi HTML bị hỏng nó cũng không gây ra vấn đề gì.

John Mueller

Lỗi chính tả và Ngữ pháp là vấn đề chất lượng

Tiếp theo Mueller trả lời phần thứ 2 của câu hỏi về việc xử lý lỗi chính tả, ngữ pháp trong xếp hạng tìm kiếm.
Liên quan đến lỗi chính tả, ngữ pháp, Google coi đó giống như 1 vùng xám, có thể bỏ qua để hiểu được nội dung viết trên trang. Và nếu như có quá nhiều lỗi thì có thể Google sẽ không hiểu được nội dung trong văn bản dẫn đến việc xếp hàng trở nên khó khăn.

Screenshot English Google SEO office-hours from June 11, 2021 (2)

“The other aspect is also that we try to find really high quality content on the web and sometimes it can appear that a page is lower quality content because it has a lot of …kind of… grammatical and technical mistakes in the text. So that’s something where from my point of view if you’re aware of these kinds of issues I would just fix that. I would almost say …like… spelling and grammar is probably for most websites a higher priority than broken HTML. But it’s …I mean…it’s really hard to compare because they’re very different things in that one is more of a technical issue (the HTML side) and the other is more almost like a quality issue and something that users tend to see so it’s like kind of different things.”

John Mueller

Một khía cạnh khác, Google luôn cố gắng tìm kiếm nội dung chất lượng trên trang và đôi khi xuất hiện 1 trang có nội dung kém thấp hơn bởi vì nó có quá liều ... loại...lỗi ngữ pháp và kỹ thuật trong văn bản.
Vì vậy, đứng về phía quan điểm của tôi khi xử lý các vấn đề này
Tôi gần như sẽ nói… giống như… lỗi về chính tả và ngữ pháp có lẽ đối với hầu hết các Website là ưu tiên cao hơn so với lỗi HTML.
Nhưng đó là… ý tôi là… thực sự rất khó để so sánh vì chúng rất khác nhau ở chỗ một thứ thuộc về vấn đề kỹ thuật (phía HTML) và thứ kia gần giống như vấn đề chất lượng hơn và thứ mà người dùng thường thấy vậy nó giống như những thứ khác nhau. "

John Mueller

Take note

  • Chính tả và ngữ pháp kém có thể ảnh hưởng đến thứ hạng vì nó ảnh đến trải nghiệm người dùng.
  • Hầu hết các Website đều mắc lỗi HTML, Google sẽ bỏ qua lỗi này nếu như nó không quá nhiều.
  • Chỉ những lỗi HTML tệ đến mức khiến Google không phân biệt được đâu là Title đâu là Heading mới gây ra tác động đến xếp hạng tìm kiếm.

Citation

John Mueller trả lời: lỗi HTML hỏng, chính tả, ngữ pháp ảnh hưởng tới xếp hạng từ khóa trong English Google SEO office-hours from June 11, 2021