Bài viết mới nhất
Google cập nhật thuật toán Spam Link
SEO News

Google cập nhật thuật toán “Link Spam”

Tóm tắt:
Thuật toán Link Spam chính thức được áp dụng từ 26-07-2021. Bản cập nhật được triển khai đầu tiên với ngôn ngữ tiếng anh và cần tối thiểu 2 tuần đê áp dụng trên các ngôn ngữ khác.

Đọc thêm »